İletişim Yönetimi

Amaç:
İletişim, toplumsal yaşantımızın vazgeçilemez bir unsurudur. İş hayatında da, uyumlu insan ilişkileri yaratan bir ortam oluşturmak ve insan ilişkilerini düzenlemekte ″iletişim″ in çok önemli bir yeri vardır.
Yapılan araştırmalar, insanların iş hayatındaki problemlerin büyük çoğunluğunun temelinde, iletişim becerisine sahip olmamak olduğunu göstermektedir. Gerek hizmet sektöründe gerekse de imalat sektöründe çalışanların, kurum içinde, en aşağıdan en yukarıya kadar, bulundukları pozisyonların vazgeçilmezi olarak etkili iletişim kurabilme, ihtiyaç duyulan en önemli unsur haline gelmiştir.
Programın amacı, kurum çalışanlarına, etkili iletişim kurma becerileri kazandırılarak, kurum içi performansın artırılmasını sağlamaktır.

İçerik:
1. GÜN, MODÜL 1 - ETKİLİ İLETİŞİM KURMA 
• İletişim benimle başlar: Kendini tanıma. 
• Johari Penceresi - Kişiliğimizin Açık, Bilinmeyen, Gizli ve Kör yanı 
• İletişimde algılama unsuru, algılama farklılığı 
• Algılama engelleri: genelleme, basitleştirme, kategorize etme 
• Diğer insanları algılama 
• İletişim engelleri: fiziksel, psikolojik ve semantik engeller. 
• İletişim engellerini aşma yolları: Kendini açma 
• Liderlik: kişisel özellikler, ortamsal özellikler 
• Lider davranışları: otokratik, demokratik, serbest (laissez-faire) 
• Kurumlarda iletişim biçimleri 
• İletişim Kurma''da SWOT/SWOHP analizi

1. GÜN, MODÜL 2 - ÇATIŞMA YÖNETİMİ 
• Çatışma Döngüsü /Sinyalleri 
• Pozitif Çatışma 
• Çatışma Yönetimi Stratejileri 
• İletişim çatışmaları: Yapıcı ve yıkıcı tartışma 
• Kurumlarda İletişim Kültürü ve Çatışma 
• Kurumlarda İlişkileri etkileyen olumlu/olumsuz eylemler 
• Kurumlarda çalışan ilişkileri

2. GÜN, MODÜL 3 - İLETİŞİMİN TEMELİ DİNLEME VE SÖZSÜZ İLETİŞİM 
• Dinleme becerileri: nasıl dinliyoruz? 
• Dinlemede engeller: kendiyle meşgul olmak, konuşmacıyı eleştirmek, konuşma hızı / dinleme hızı, aşırı enformasyon 
• Dinleyici analizi: yaş, cinsiyet, eğitim, yaşanılan bölge, iş ve gelir. 
• Empatik İletişim: ″Sen Dili″ yerine ″Ben Dili″ni kullanmak 
• İletişimde sinerji: Kazan / Kazan paradigması. 
• İletişimde Reaktif ve Proaktif olmak 
• Beden Dilinin Gücü: Beden Yalan Söylemez 
• Göz teması, temas ve kişilerarası mesafe

2. GÜN, MODÜL 4 - İKNA ve TUTUM DEĞİŞİMİ 
• Tutumlar ve davranışlar 
• İkna edici iletişim 
• İknaya direnme mekanizmaları: kaynağı kötüleme, iletişimi çarpıtma 
• Hedefin özellikleri ve tutum değişimi: bağlanma, aşılama 
• Kişilik özellikleri ve ikna: kendine saygı, zeka düzeyi 
• Kaynağın inanılırlığı, sevilebilirliği 
• Korku uyandırma, tek yönlü-çift yönlü iletişim 
• Duygusal-ussal iletişim

3. GÜN, MODÜL 5 - YÜZYÜZE İLETİŞİMDE İKNA 
• Kişisel inandırıcılık: fiziksel çekicilik, benzerlik 
• Otorite baskısının gücü 
• İçerik değil çağrışım: unvanlar, kıyafetler, süsler 
• Kapıya ayak koyma tekniği 
• Kapıyı yüze çarpma tekniği 
• Fiyat kırma tekniği 
• Dinleyenleri karşı tezlere hazırlamak 
• Güvenilirlik oluşturmak 
• İkna sürecinde doğrudan ve dolaylı yöntem

3. GÜN, MODÜL 6 - STRES YÖNETİMİ VE MOTİVASYON 
• Stres kavramı ve hayatımızdaki yeri 
• Stresin çalışma hayatımıza etkileri 
• Stresi tetikleyen etkenler 
• Örgütlerde stres kavramı 
• Çalışma ortamında stres seviyesini nasıl düşürürüz? 
• Motivasyon kavramı, nasıl ve nelerden motive oluruz? 
• Çalışma ortamında motivasyonun önemi 
• Her zaman kullanabileceğiniz Motivasyon arttırma teknikleri 

4. GÜN, MODÜL 7 - FONETİK DİKSİYON 
• Fonetik Diksiyon nedir? 
• Kurallara uygun ve akıcı konuşmanın günlük ve profesyonel hayata katkıları nelerdir? 
• Kişisel hatalar ve doğrularımız. (doğru ses çıkartmak, sesi doğru ve etkili kullanmak) 
• Türkçenin konuşma kuralları ve uygulanması (harfler, vurgu, ulama, tonlama, konuşma noktalaması) 
• Etkili konuşmaya başlangıç. 
• Kendimizi ve konuşmanın gücünü fark etme. 
• Kendi sesimizi duyma ve duruma uygun hale getirmek. 
• Doğru Türkçe ile kendimizi doğru ifade etmek. 
• Topluluk üzerinde konuşma ve ses hakimiyeti. 
• Jest ve Mimiklerin doğru kullanılması. 
• Konuşma ile bütünleşen doğru duruş. 
• Pozitif vücut dilinin iş hayatına uyarlanması. 
• İşe alım sürecinde vücut ve yüz analizi. 
• Kendi konuşmamızı yazmak ve seslendirmek.

5. GÜN, MODÜL 8 - ETKİLİ KONUŞMA VE SUNUM SANATI 
• Sunumda iyi bir konuşmacının özellikleri 
• Sunumda dinleyici ile bütünleşme 
• Soru sorma teknikleri ve dinleme 
• Hızlı düşünme ve cevap verme 
• Sunumda sözler ile beden dilinin uyumu 
• Sunumda dinleyicileri etkilemek için etkili beden dili 
• Sunumda Beden dili ve imaj

PROFESYONEL MÜLAKAT VE PROFESYONEL SUNUM 
• Sunumda müşterinin duygularını etkileme 
• Sunumda satışcının kendini pazarlaması 
• Satış ve pazarlamada iyi bir sunumun özellikleri 
• Satış sunumu ve sunum uygulaması 
• Konuşma ve sunumları planlama 
• Sunumlarda dikkat edilmesi gereken unsurlar 
• Sunumlarda görsel ve işitsel malzemelerin seçimi 
• Sunumlarda amaç ve içeriğin belirlenmesi 
• Sunum sonunda özetleme be geri besleme 
• Powerpoint ile sunum teknikleri

Kimler Katılmalı?:
İletişim konusunda kendisini geliştirmek isteyen her kademedeki çalışanlar ve iş hayatına gerekli iletişim donanımını sahip olarak adım atmak isteyen tüm adaylar.

Süre:
5 gün